PIKC DT 2020/34 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

01.12.2020.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2020/34 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR 9999 ,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07 .12.2020. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

07.01.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.01.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA  “MARK SV”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR 1990.00 par divpadsmit mēnešiem.