PIKC DT 2020/35 “Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

01.12.2020.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2020/35 “Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07 .12.2020. līdz plkst. 12:00.

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Pretendenta pieteikums – spiediet šeit…

Pretendenta piedāvājums – spiediet šeit…