PIKC DT 2021/01 “Datora komponentu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

10.03.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/01 “Datora komponentu iegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17 .03.2021. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

22.03.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 19.03.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Print&Serviss”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN): EUR 1814.00