PIKC DT 2021/02 ” PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

25.05.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/02 ” PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 31 .05.2021. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

01.06.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 31.05.2021.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Alfa Drošība Groups”

Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (daļas, bez PVN):

EUR 373.00 bez  PVN par tehniskās apsardzes pakalpojumiem mēnesī;

EUR 10.00 bez PVN iekārtu uzstādīšanas vienreizējās izmaksas;

EUR 10.00 bez PVN viltus trauksmes izsaukuma izmaksas vienam gadījumam;

EUR 9.70 bez PVN stundā remontdarbu izmaksas.