PIKC DT 2021/03 ” Energoefektivitātes noteikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” ēkāi Bauska ielā 21, Daugavpilī”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

31.05.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/03 ” Energoefektivitātes noteikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” ēkāi Bauska ielā 21, Daugavpilī”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.06.2021. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:   dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

01.07.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 04.06.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: AS  “Inspecta Latvia”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR 1200.00