PIKC DT 2021/06 “Obligātās veselības pārbaudes veikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” darbiniekiem”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

12.07.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2021/06 “Obligātās veselības pārbaudes veikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” darbiniekiem”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 16.07.2021. līdz plkst. 12:00.
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst. 09:00līdz plkst. 15:00 PIKC “Daugavpils tehnikums” kabinetā Nr. 208, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Pretendents
piedāvājumu var iesniegt personīgi vai elektroniskie, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:  dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērtā veidā tiek
atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

20.08.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.07.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR9999.99