PIKC DT 2021/07 “Akumulatoru iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

12.07.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/07 “Akumulatoru iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 16.07.2021. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

19.07.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.07.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “VIZA”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR 906,30.