PIKC DT 2021/08 “Informācijas izkārtņu izgatavošana un uzstādīšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

16.08.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/08 “Informācijas izkārtņu izgatavošana un uzstādīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.08.2021. līdz plkst. 9:00. 

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

23.08.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.08.2021.

Iepirkuma uzvarētājs:SIA “Sa-Ša studija”

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN):EUR878,65