PIKC DT 2021/10 “Foto un video aprīkojuma iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

13.09.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2021/10 “Foto un video aprīkojuma iegāde”
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR4000.00 (četri tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.09.2021. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. 
Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

28.09.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 17.09.2021.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Infinitas”

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR 2701.00