PIKC DT 2021/11 “Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

13.09.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2021/11 “Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām”
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņisimti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.09.2021. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. 
Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.10.2021.
Lēmums: atstāt bez rezultātiem