PIKC DT 2021/12 “WEB kameru un datora skaļruņu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

13.09.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/12 “WEB kameru un datora skaļruņu iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.09.2021. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam.
Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

27.09.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums: 17.09.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Print&Serviss”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR7671,00