PIKC DT 2021/13 “Apdrošināšanas pakalpojumi”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.09.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/13 “Apdrošināšanas pakalpojumi”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05 .10.2021. līdz plkst. 9:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.10.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: BTA Baltic Insurance Company
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR309,90