PIKC DT 2021/14 “Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

06.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2021/14 “Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
21.10.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: AS “Elis Tekstila Serviss”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN): EUR9995,76