PIKC DT 2021/15 “Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

06.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/15 “Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām”.
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam.
Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
20.10.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “MUZ PRO”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN): EUR2311,00