PIKC DT 2021/16 “Darba apģērbu un apavu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

11.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/16 “Darba 
apģērbu un apavu iegāde”
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
28.10.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2021.
A.daļas iepirkuma uzvarētājs : SIA “Grif”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (daļas, EUR bez PVN): 1311.36
(piedāvāta kopēja cena par vienu vienību, ieskaitot pa visām pozīcijām,
EUR163,92  bez PVN).
B.daļas iepirkuma uzvarētājs : SIA “Grif”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (daļas, bez PVN): 7630.13
(piedāvāta kopēja cena par vienu vienību, ieskaitot pa visām pozīcijām,
EUR886,74 bez PVN).
C.daļas iepirkuma uzvarētājs : SIA “Grif”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (daļas, bez PVN): 1058.50
(piedāvāta kopēja cena par vienu vienību, ieskaitot pa visām pozīcijām,
EUR36,50 bez PVN).