PIKC DT 2021/17 “Apziņošanas sistēmas kontroliera iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

11.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/17 “Apziņošanas 
sistēmas kontroliera iegāde”
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
26.10.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “VIZA”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN):  EUR1592,88