PIKC DT 2021/18 “Mācību līdzekļu iegāde frizieriem”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

26.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/18 “Mācību līdzekļu iegāde frizieriem”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.11.2021. līdz plkst. 10:00.
Plānota līguma cena: līdz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi)
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, PIKC „Daugavpils tehnikums”.. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
03.11.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.11.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Galerija Baltik”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR9817,32