PIKC DT 2021/19 “Sporta trenažieru iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

26.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/19 “Sporta trenažieru iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.11.2021. līdz plkst. 10:00.
Plānotā līguma cena: nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 15:00

PIKC “Daugavpils tehnikums” kabinetā Nr. 208, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai elektroniskie, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērtā veidā tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
03.11.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.11.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Sporta Sistēmas”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR 9504,13