PIKC DT 2021/21 “Kondicioniera iegāde un uzstādīšana (montāža)”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

01.11.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/21 “Kondicioniera iegāde un uzstādīšana (montāža)”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.11.2021. līdz plkst. 13:00.
Plānota līguma cena: līdz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi)
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, PIKC „Daugavpils tehnikums”. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
11.11.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.11.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “MARK SV”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): EUR764,43