PIKC DT 2021/23 “Stikla tāfeļu iegāde un uzstādīš

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

01.11.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/23 “Stikla tāfeļu iegāde un uzstādīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.11.2021. līdz plkst. 13:00.
Plānota līguma cena: līdz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, PIKC „Daugavpils tehnikums”. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.11.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “SensusLab”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN): EUR9999,98 (deviņi tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 98 centi) bez PVN.