PIKC DT 2021/24 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

03.12.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/24 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR 9999 ,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09 .12.2021. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:  dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
04.01.2022.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.12.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA  “Rehill”
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN):  EUR1920.00 par divpadsmit mēnešiem.