PIKC DT 2021/25 “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

03.12.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/25 “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi “

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2021. līdz plkst. 12:00.

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:  dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
29.12.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.12.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Lighting service”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN): EUR1680.00