PIKC DT 2021/27 “Transportlīdzekļu apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

03.12.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/27 “Transportlīdzekļu apdrošināšana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2021. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:  dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.12.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: AAS BALTA
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums: EUR957.22