PIKC DT 2021/28 “Nekustāmo īpašumu apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 
08.12.2021.
Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/28 “Nekustāmo 
īpašumu apdrošināšana”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.12.2021. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku 
iela 16, Daugavpilī.  Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta 
adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un 
ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.12.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle 
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums: EUR841.00