PIKC DT 2021/29 “Kustamās mantas apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 
08.12.2021.
Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/29 “Kustamās mantas apdrošināšana”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.12.2021. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski 
iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt 
parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS 
PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.12.2021.
Iepirkuma uzvarētājs: BTA Baltic Insurance Company, AAS
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums: EUR661.59