PIKC „Daugavpils tehnikums” skolotāju organizētie profesionālās pilnveides kursi loģistikā pedagogiem

2021.gada 30.novembrī Daugavpils tehnikuma skolotāji Mg. oec. Dmitrijs Sirotko un Mg. sc. comp. Olga Bazarova tiešsaistē novadīja profesionālās pilveides kursus pedagogiem. Kursu tēma: “Profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadarbība kompetenču pieejas īstenošanā tēmas “Krājumu pārvaldība un ABC / XYZ analīzes pielietojums loģistikā un tirdzniecībā” izklāstā”.

Kursu tēma netika izvēlēta nejauši – tā ir “izkristalizējusies” 3 gadu garumā, pasniedzot profesionālos mācību priekšmetus specialitātē “Loģistikas darbinieks” un aprobējot dažādas metodikas un pieejas apjomīgo un grūto uzdevumu risināšanā. Analizējot paveikto darbu 3 gadu garumā, tika meklētas iespējas, kā vienkāršot šādu apjomīgu uzdevumu risināšanu un, pateicoties sadarbībai starp profesionālo priekšmetu skolotājiem Mg. oec. Dmitriju Sirotko un Mg. sc. comp. Olgu Bazarovu, šogad tika izstrādāti digitālie materiāli šādu uzdevumu risināšanai un patstāvīgai tēmas apgūšanai.

Savu dalību kursos pieteica 16 profesionālo priekšmetu pedagogi no Jēkabpils agrobiznesa koledžas, PIKC „Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, PIKC „Daugavpils tehnikums”, PIKC „Rēzeknes tehnikums”, PIKC „Valmieras tehnikums”.

Krājumu pārvaldība loģistikā un tirdzniecībā tiek uzskatīta par vienu no aktuālākajiem un sarežģītākajiem jautājumiem, jo, plānojot savus krājumus loģistikas ķēdē, uzņēmumiem nākas sastapties ar virkni dažādu mainīgo lielumu, kurus ir ļoti grūti paredzēt: preču pieprasījuma prognozes, atsevišķu preču pieprasījuma elastība, pircēju rīcība, makroekonomisko notikumu ietekme uz dāžādām valstīm, atsevišķu loģistikas koncepciju pielietošanas grūtības noteiktās valstīs utt.

Krājumu uzglabāšana gadā var izmaksāt 20-40% no to vērtības. Neskatoties uz to, ka daudzi loģistikas pasākumi ir virzīti uz krājumu apjoma samazināšanu (Just in Time u.c. koncepcijas), piemēram, ASV joprojām investīcijas krājumos ir 16% no valsts nacionālā produkta. Tādēļ ir liela nozīme pamatotai krājumu apjoma plānošanai un efektīvai vadīšanai.

Krājumu pārvaldības mērķisir nodrošināt uzņēmumā tādu krājumu apjomu, kura uzturēšanas kopējās izmaksas būtu minimālas, bet krājumu apjoms būtu pietiekošs uzņēmuma darbības veikšanai.

Krājumu optimizēšanai ārvalstu uzņēmumos tiek pielietoti vairāki modeļi, kuru vidū visnozīmīgāko vietu krājumu optimizācijā ieņem ekonomiski pamatotas piegādes partijas apjoma noteikšana (EOQ) un ABC modelis. Ja EOQ modeļa aprēķini ir balstīti uz krājumu nodrošināšanas kopējo izmaksu minimizēšanu, tad ABC analīze ir modelis (metode), ar kuru nosaka noteikta raksturlieluma sadalījuma pakāpi starp atsevišķiem kopas elementiem. Tas ir balstīts uz pieņēmumu, ka salīdzinoši nelielais preču veidu skaits, kas jāiegādājas atkārtoti, veido lielu daļu no iegādāto preču kopējās vērtības. ABC modelis ir balstīts uz tā saukto Pareto likumu. Saskaņā ar Pareto metodi pārvaldīto objektu kopa tiek sadalīta divās nevienlīdzīgās daļās (80/20). Loģistikā plaši izmantotā ABC metode piedāvā dziļāku iedalījumu trīs daļās: A, B un C. 

ABC analīze ir viena no galvenajām materiālu plūsmas optimizācijas metodēm, ko var izmantot ne tikai apgādē, bet arī citās uzņēmuma funkcionālās jomās. To izmanto arī, lai analizētu produktu klāstu, pircējus un pārdošanas apjomus. Savukārt XYZ analīze ir metode rādītāju variāciju noteikšanai. Tātad to var izmantot, lai noteiktu, cik rādītājam (raksturlielumam) ir tendence novirzīties no vidējām vērtībām. Visbiežāk šī metode tiek izmantota lielos uzņēmumos, kur ir noliktavas un loģistikas centrs, kas veic XYZ izpēti, novērtē uzņēmuma loģistiku un klientus. ABC un XYZ apkopotā analīze dod iespēju izveidot matricu, kas vizuāli apvieno preču (klientu) kategorijas, vienlaikus veidojot 9 grupas analīzei.

Kursu laikā tika stāstīts par aktuāliem krājumu pārvaldības jautājumiem:

  1. Krājumu loma loģistikā. Krājumu pārvaldība. Krājumu pārvaldības modeļi.
  2. ABC / XYZ analīzes pielietošana loģistikā un tirdzniecība.
  3. ABC / XYZ analīzes rezultātu konstruēšana digitālā vidē.
  4. ABC / XYZ analīzes rezultātu interpretēšana. Krājumu pārvaldības uzdevumu risināšana.

Pirmo kursu daļu vadīja Daugavpils tehnikuma transporta un loģistikas nozares metodiskās apvienības vadītājs, Mg. oec. Dmitrijs Sirotko, kurš aktīvi un aizraujoši stāstīja par krājumu pārvaldības problemātiku Latvijā un pasaulē un krājumu pārvaldības modeļiem, daloties ar reāliem piemēriem no savas prakses. Tāpat visiem klātesošiem tika detalizēti pastāstīts par starpdisciplināras pieejas īstenošanu loģistikā un paskaidrots, kur specialitātes “Loģistikas darbinieks” moduļu kartē var integrēt minēto izklāstīto tematu.

Otru kursu daļu vadīja Daugavpils tehnikuma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares metodiskās apvienības vadītāja, Mg. sc. comp. Olga Bazarova, kura bija atbildīga par ABC / XYZ analīzes rezultātu konstruēšanu digitālā vidē. Visiem interesentiem tika pastāstīts par datu ievades algoritmu digitālā formā un ABC / XYZ analīzes rezultātu interpretēšanu.

Kursu nobeigumā Dmitrijs Sirotko novēlēja visiem klātesošajiem pastāvīgi paaugstināt savas zināšanas loģistikas jomā un nodot tās saviem skolēniem, jo tieši no skolotājiem kā sabiedrības inteliģences daļas ir atkarīga mūsu bērnu izglītotība.

Informāciju sagatavoja: transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko