PIKC DT 2021/30 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi Erasmus+ projektu ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI
30.12.2021.
Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/30 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi Erasmus+ projektu ietvaros”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.01.2022. līdz plkst. 12:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam
Strādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta
adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un
ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.01.2022.
Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Vikingi”
Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN): EUR 1420.00