PIKC DT 2022/10 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

15.03.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/10 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.03.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros”, neatvērt līdz 2022.gada 22.martam, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa