Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības tiešsaistes izglītojošās lekcijas

2022. gada 30. martā attālināti ZOOM un KAHOOT platformās “Sabiedrības un cilvēka drošība” stundu ietvarā notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) izglītojošās lekcijas. Lekcijas par tēmu “Darba aizsardzība” un “Civilā drošība” lasīja LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls. Divu lekciju laikā LD-11 grupas audzēkņiem bija iespēja vairāk uzzināt par darba aizsardzību un civilo drošību. 

Lekciju pirmajā daļā audzēkņi tika iepazīstināti ar jaunākajiem (2019. un 2020. gada) nelaimes gadījumu darbā statistikas rezultātiem, to analīzi un darba aizsardzības pamatjēdzieniem. Lekciju otrā daļa sākās ar viktorīnu, kuras laikā bija iespējams pārbaudīt pirmajā daļā iegūtās zināšanas un piedzīvot virkni emociju, uzzinot viktorīnas rezultātus. Noslēguma daļa bija veltīta aktuālām civilās drošības tēmām, piemēram, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Atvadoties audzēkņiem papildinformācijai tika piedāvāts buklets “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kas atrodams latviešu, angļu un krievu valodā SARGS.LV mājaslapā (https://www.sargs.lv/lv/buklets-ka-rikoties-krizes-situacija).

Lekcijas notika konkursa PROFS izglītojošo pasākumu ietvaros. Konkursa PROFS mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu un arodbiedrību.

Konkurss notiek ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

Paldies grupas audzinātājai N.Ņikitinai un nodaļas vadītājai A.Lazuko par sadarbību!

Informāciju sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja Angelika Paškeviča