Tehnoloģijas un mode savijas darba vērošanā Francijā

No 2022. gada 3. līdz 8. aprīlim Daugavpils tehnikuma darba grupa 4 pedagogu sastāvā piedalījās darba ēnošanas aktivitātē Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) ietvaros Francijas pilsētā Senbrijo (Saint-Brieuc). Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās profesionālo priekšmetu skolotāji Sandris Pārpucs, Gaļina Minčenko, Ņina Rudze un Kirils Ļebedevs. Projekta sadarbības partneris ir Senbrijo izglītības iestāde SAINT YVES – SACRÉ COEUR LA SALLE.

Projekta galvenais mērķis: izzināt Francijas profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un nodrošināt dalībniekiem inovāciju apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā. Projekta pamatuzdevums bija plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: profesionālo programmu un metodisko izstrādņu izzināšana, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālajām izglītības iestādēm, jaunāko IKT tehnoloģiju ieviešana un izmantošana profesionālajā apmācībā un mācību procesā kopumā, kā arī dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošana, jaunu zināšanu un kompetenču iegūšana profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Programmā bija paredzēta mācību stundu vērošana, tikšanās ar izglītības iestādes pārstāvjiem, kā arī materiāltehniskās bāzes izzināšana, kas tiek piedāvāta dažādu mācību programmu studentiem, un iepazīšanās ar skolas pieredzi sadarbībā ar partneruzņēmumiem, Francijas tradīcijām un kultūru.

Katrs dalībnieks apmeklēja Francijas kolēģu mācību stundas savā priekšmetā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datorprogrammas komercdarbībā, biroja darba organizēšana, klientu apkalpošana, grāmatvedības pamati, enerģētika un elektrotehnika, mode un šūtie izstrādājumi.

SAINT YVES – SACRÉ COEUR LA SALLE skolai ir mūsdienīga materiāli tehniskā bāze, cilvēkresursi, kā arī ilggadējā pieredze kvalitātes vadības jomā. Senbrijo skola ir liela privātskola, kas darbojas saskaņā ar asociācijas līgumu ar valsti. Gandrīz 1300 skolēniem un studentiem skola piedāvā plašu nodaļu klāstu: vidusskolas, vispārizglītojošās, tehniskās un arī profesionālās vidusskolas sniegtās iespējas. Skolā ir arī jaukta internātskola ar 350 vietām. Pati skola sastāv no vidusskolas (200 skolēni vecumā no 12 līdz 15 gadiem) un vispārējās, tehnoloģiskās un profesionālās vidusskolas (1100 skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem). Profesionālie kursi ietver komerciju, modes dizainu, automehāniku, kokapstrādi, digitālās tehnoloģijas. Skola piedāvā arī sporta mācību programmu.

Lielu iespaidu uz skolotājiem atstāja arī pašu nodarbības vietu izskats, kur klases/labarotorijas/darbnīcas ir maksimāli pielīdzinātas realitātei, tā kā tas būtu īstā darba vietā, lai skolēniem, absolvējot mācību iestādi, nesagādātu grūtības uzsākt darbu savā jaunajā darba vietā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā notika pārrunas ar kolēģiem par labākas prakses piemēriem un inovatīvo pieredzi. Projekta dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa materiāltehniskās bāzes līdzekļiem, ievēroja augsto skolēnu motivāciju un skolas vadības tieksmi apgūt jaunās tehnoloģijas un modernizēt skolas aprīkojumu. Diskusiju laikā kolēģi nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams turpināt darbu šajā virzienā starptautiska mēroga projektā. Šī projekta rezultāti var sniegt ievērojamu labumu gan iesaistītajām institūcijām, gan arī abām valstīm kopumā.

Mobilitātes laikā projekta dalībniekiem izdevās pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, kā arī attīstīt starpkultūru kompetences, īstenojot projekta kultūras programmu. Projekta programmas ietvaros pārstāvjiem no PIKC “Daugavpils tehnikums” bija iespēja iepazīties ar Francijas kultūru, tradīcijām, nozīmīgiem objektiem (Cité des télécomsMont-Saint-Michel klosteris), baudīt Francijas pilsētu arhitektūras mantojumu, apskatīt Parīzi, Senmalo (Saint-Malo) ostu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotājs Sandris Pārpucs