Daugavpils tehnikuma IT skolotāja stažējas Liepājā

VISC, īstenojot ESF projektu “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001), 3. atbalstāmās darbības „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs” ietvaros 25.04.‑29.04.2022. organizēja skolotāju stažēšanos Latvijā (Liepājā) IKT nozarē, datorzinātņu jomā (mākslīgā intelekta attīstība). No Daugavpils tehnikuma piedalījās programmēšanas skolotāja Irēna Dortiņa.

Skolotājus iepazīstināja ar mākslīgā intelekta (MI) teorētiskajiem pamatiem un to izveidošanas principiem, mākslīgā intelekta klasifikācijas veidiem, tika izskatīti un apspriesti jautājumi par ētiskajām problēmām saistībā ar mākslīgā intelekta izmantošanu.

Tāpat tika iegūta informācija par mākslīgā intelekta datoru programmatūras veidiem: virtuālajiem palīgiem, attēlu analīzes programmatūru, meklētājprogrammām, runas un sejas atpazīšanas sistēmām, MI e-komercijā, mākslīgo intelektu sadzīvē – viedie mājokļi, pilsētas un infrastruktūra –, mākslīgā intelekta izmantošanu sociālajos tīklos, izglītībā – izglītības procesa pielāgošana konkrētajiem audzēkņiem un viņu mācīšanās spējām – un ražošanā – kvalitātes pārbaude, ražošanas vides kontrole, ražošanas procesa automatizēšana. Tika rādīti mākslīgā intelekta izmantošanas piemēri Latvijas uzņēmumos – viens no veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem šajā jomā ir SIA „Girafee360”, kas nodarbojas ar attālinātas reklāmas izstrādi īpašumam, objektam vai telpai, nodrošinot klientam virtuālu ekskursiju.

Stažēšanās programmas darbsemināri un praktiskās nodarbības noritēja Liepājas uzņēmumos „PURE Academy”, „Zinātnes un inovāciju parks” un Liepājas Universitātes telpās; tos novadīja MI jomas eksperti no dažādiem Latvijas uzņēmumiem, kuri prezentēja mākslīgā intelekta izmantošanu un tā attīstības tendences. Stažēšanās laikā veiktie patstāvīgie darbi un praktiskie darbi attīstīja un pilnveidoja praktiskās prasmes darbā dažādās programmēšanas vidēs un sniedza informāciju par dažādiem tiešsaistes rīkiem, kurus var izmantot, lai radītu audzēkņos interesi un motivāciju apgūt zināšanas par mākslīgo intelektu, tādā veidā motivējot audzēkņus apgūt nepieciešamās zināšanas izvēlētajā profesijā.

Katru dienu pēc nodarbībām notika diskusijas, dalīšanās pieredzē un dienas programmas izvērtēšana, bet stažēšanās programmas beigās dalībnieki izvērtēja tās norisi un apsprieda stažēšanās programmas laikā iegūtās pieredzes pielietošanas iespējas profesionālajā darbībā, sekmējot tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu, kas veicina pedagogu un izglītojamo attīstītību.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē strādājošu pedagogu Nozares metodiskās apvienības sēdē skolotāja I. Dortiņa dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem.

Informāciju sagatavoja: Irēna Dortiņa

Atbildēt