DTTT 2022/05 “Zīmogu un spiedogu izgatavošana, piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

30.08.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/05 “Zīmogu un spiedogu izgatavošana, piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.09.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Zīmogu un spiedogu izgatavošana, piegāde”, neatvērt līdz 2022.gada 6.septembrim, plkst. 10:05”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

07.09.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.09.2022.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu DTTT 2022/05 “Zīmogu un spiedogu izgatavošana, piegāde” bez rezultātiem.