DTTT 2022/06 “Iespieddarbi Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

06.09.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/06 “Iespieddarbi Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 13.09.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Iespieddarbi Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, neatvērt līdz 2022.gada 13.septembrim, plkst. 10:05”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

19.09.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.09.2022.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu DTTT 2022/06 “Iespieddarbi Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” bez rezultātiem.