DTTT 2022/10 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi projektu ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

20.09.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/10 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi projektu ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 27.09.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Neregulāri pasažieru pārvadājumi projektu ietvaros”, neatvērt līdz 2022.gada 27.septembrim, plkst. 10:05”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

29.09.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.09.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „VIKINGI”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 8530,00 EUR (neieskaitot PVN)