DTTT 2022/11 “Notekcauruļu un tekņu tīrīšanas pakalpojumi”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

04.10.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/11 “Notekcauruļu un tekņu tīrīšanas pakalpojumi”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.10.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Notekcauruļu un tekņu tīrīšanas pakalpojumi”, neatvērt līdz 2022.gada 11.oktobrim, plkst. 10:05”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

13.10.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 11.10.2022.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu DTTT 2022/11 “Notekcauruļu un tekņu tīrīšanas pakalpojumi” bez rezultātiem.