DTTT 2022/13 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1.kursa izglītojamiem”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

18.10.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/13 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1.kursa izglītojamiem”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 25.10.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1.kursa izglītojamiem”, neatvērt līdz 2022.gada 25.oktobrim, plkst. 10:05”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vaielektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

28.10.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.10.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „GRIF”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 1484,26 EUR (neieskaitot PVN)