DTTT 2022/17 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

08.11.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/17 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.11.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros”, neatvērt līdz 2022.gada 15.novembrim, plkst. 10:05”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

17.11.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.11.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „Priva COM”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 4894,44  EUR (neieskaitot PVN)