DTTT 2022/18 “Mācību līdzekļu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

08.11.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/18 “Mācību līdzekļu piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.11.2022. līdz plkst. 10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei “Mācību līdzekļu piegāde”, neatvērt līdz 2022.gada 15.novembrim, plkst. 10:05”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

16.11.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.11.2022.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu DTTT 2022/18 ” Mācību līdzekļu piegāde ” bez rezultātiem.