DTTT 2022/27 “Iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

06.12.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2022/27 “Iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 13.12.2022. līdz plkst.10:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei “Iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana”, neatvērt līdz 2022.gada 13.decembrim, plkst.10:05”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”..

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

28.12.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.12.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „Lighting service”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 1680,00 EUR (neieskaitot PVN)