Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: biroju telpa Bauskas ielā 21, Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS IZSOLI

16.01.2023.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: biroju telpa Bauskas ielā 21, Daugavpilī (ar kopējo platību 16,8 m2). Nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi tiek pievienoti pielikumā (Izsoles noteikumi).

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar nekustāmo īpašumu pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 20.janvārim (ieskaitot),  iepriekš saskaņojot laiku ar Nodrošinājuma un saimnieciskās nodaļas vadītāju Sandru Vasaraudzi, tālrunis 28346356, e-pasts: Sandra.Vasaraudze@dttt.lv.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz parakstīti (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), slēgtā aploksnē, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Rakstiskai izsolei “Nekustamā īpašuma iznomāšana Bauskas ielā 21, Daugavpilī”, neatvērt līdz 2023.gada 23.janvārim, plkst.10:05”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

13.02.2023.

Tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas daļu 16,80m2 platībā Bauskas ielā 21, Daugavpilī, ieguva saimnieciskās darbības veicējas Valentīna Gavrilova(reģistrācijas Nr.27045612116) un Anžela Kuzmina(reģistrācijas Nr.20056910248).

Iznomāšanas termiņš – 3 gadi. Nosolītā nomas maksa (bez PVN) – 31,08 EUR mēnesī.

Lēmuma pieņemšanas datums:23.01.2023.

Nomas līguma noslēgšanas datums: 13.02.2023.