DTTT 2023/04 “Elektroinstalācijas pārbaude”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

31.01.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/04 “Elektroinstalācijas pārbaude”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.02.2023. līdz plkst.09:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Elektroinstalācijas pārbaude”, neatvērt līdz 2023.gada 7.februārim, plkst.09:05”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

13.02.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.02.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „Lighting service”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 1500,00 EUR (neieskaitot PVN)