Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums karsto dzērienu tirdzniecības automātu ievietošanai: nedzīvojamo telpu daļa Strādnieku ielā 16

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS IZSOLI

23.02.2023.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums karsto dzērienu tirdzniecības automātu ievietošanai: nedzīvojamo telpu daļa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (ar kopējo platību 1,0 m2) un nedzīvojamo telpu daļa Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī (ar kopējo platību 1,0 m2). Nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi tiek pievienoti pielikumā (Izsoles noteikumi).

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar nekustāmo īpašumu pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.martam (ieskaitot),  iepriekš saskaņojot laiku ar Nodrošinājuma un saimnieciskās nodaļas vadītāju Sandru Vasaraudzi, tālrunis 28346356, e-pasts: Sandra.Vasaraudze@dttt.lv.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz parakstīti (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), slēgtā aploksnē, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Rakstiskai izsolei “Nekustamā īpašuma iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu ievietošanai”, neatvērt līdz 2023.gada 3.martam, plkst.10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

17.04.2023.

Tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas Nr.124 daļu 1mplatībā Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, un telpas Nr.40 daļu 1mplatībā Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī, ieguva SIA „Coffee Address” (reģistrācijas Nr.40003174017).

Iznomāšanas termiņš – 3 gadi. Nosolītā nomas maksa (bez PVN) – 540,00 EUR mēnesī. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2023.

Nomas līguma noslēgšanas datums: 14.04.2023.