DTTT 2023/08 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr.8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.02.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/08 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr.8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.03.2023. līdz plkst.09:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr.8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros”, neatvērt līdz 2023.gada 7.martam, plkst.09:05”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

13.03.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.03.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „PRĀNA Ko”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 2807,88EUR (neieskaitot PVN)