DTTT 2023/12 „Telpu uzkopšanas, mazgāšanas līdzekļu un piederumu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

25.04.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/12 „Telpu uzkopšanas, mazgāšanas līdzekļu unpiederumu iegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.05.2023. līdz plkst.08:30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Telpu uzkopšanas,mazgāšanas līdzekļu un piederumu iegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 3.maijam, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

11.05.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 09.05.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „Viss visapkārt tīrs”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)