DTTT 2023/14 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

16.05.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/14 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.05.2023. līdz plkst.08:30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”, neatvērt līdz 2023.gada 23.maijam, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

26.05.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.05.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „ALFA DROŠĪBA GROUPS”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)