Seminārs “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba laika optimizēšanai”

2023. gada 23. maijā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājs Mg. oec. Dmitrijs Sirotko tiešsaistē novadīja profesionālās pilnveides semināru pedagogiem. Semināra tēma bija “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba optimizēšanai”.

Semināra tēma netika izvēlēta nejauši, bet “izkristalizējās” pēdējo 2 gadu garumā, pasniedzot profesionālos mācību priekšmetus specialitātē “Loģistikas darbinieks” un aprobējot dažādas metodikas un pieejas apjomīgu uzdevumu risināšanā lielās izglītojamo grupās. Analizējot paveikto darbu 2 gadu garumā, tika meklētas iespējas, kā vienkāršot dažādu specializēto uzdevumu izstrādi un optimizēt skolotāju darba laiku.

Savu dalību kursos pieteica 11 profesionālo priekšmetu pedagogi no mūsu tehnikuma.

Semināra laikā skolotājiem bija piedāvātas 6 specializētas lietojumprogrammas mācību procesa pilnveidošanai, bet īpašu uzmanību nopelnīja lietojumprogramma “Microsoft Visio”, kura tiek aktīvi izmantota dažādu apjomīgu uzdevumu izpildē tādos specialitātes “Loģistikas darbinieks” moduļos kā “Kravu izvietošana noliktavā” un “Kravu identificēšana”. Piemēram, modulī “Kravu izvietošana noliktavā” ar tās palīdzību tiek izpildīti tādi praktiskie darbi kā “Ražošanas procesa tehnoloģiskās shēmas konstruēšana”, “Izejmateriālu kustības shēma ražošanas procesa kontekstā” u.c.

“Visio” palīdz vizuāli attēlot sarežģītu informāciju no vairākiem datu avotiem. Pateicoties “Microsoft Visio”, izglītojamais patstāvīgi izveido profesionālās blokshēmas, laika grafikus, ražošanas un transportēšanas procesu shēmas, pielieto un zina, kā sistematizēt sadrumstalotus un daudzveidīgus datus, lai veidotu vienotu rezultātu to attēlošanai un analīzei. Savā stāstījumā Dmitrijs Sirotko atzīmēja šīs programmas pielietošanas lietderīgumu arī citu specialitāšu moduļos. Piemēram, modulī “Darba biroja organizācija” to varētu izmantot, sagatavojot uzdevumus par klientu apkalpošanas speciālista darba vietas iekārtojumu, savukārt modulī “Sabiedrības un cilvēku drošība” to var izmantot dažādu drošības instrukciju izveidei.

Nākamā programma, kura tika prezentēta, ir “Mentimeter”. Šis rīks ļauj veikt aptauju digitalizāciju, gūt laika ekonomiju aptauju organizēšanai, saglabāt izglītojamo komforta zonu, kā arī nodrošināt atbilžu anonimitāti.

Lai ikviens skolotājs būtu mūsdienīgs, kolēģiem tika piedāvātas arī “QRCode Monkey” lietojumprogrammas iespējas. Ar šīs programmas palīdzību var integrēt QR kodu izmantošanu mācību procesā, sasniegt audzēkņu prasmju uzlabošanos darbā ar reālām tehnoloģijām, laika ekonomiju mācību stundas organizēšanā un informācijas iegūšanā, kā arī padarīt mācību stundas atraktīvas un mūsdienīgas.

Atbalstot tehnikuma vadības pozīciju par aicinošu, drošu, veselīgu, stimulējošu un iekļaujošu fizisko vidi, kas sekmē katra izglītojamā interešu, spēju un vajadzību nodrošināšanu, izglītojamo sasniegumu objektīvai vērtēšanai Dmitrijs Sirotko piedāvāja izmantot tādas programmas kā “Random Lists”, “Wheel Decide” u.c.. Savukārt skolotāju darba laika optimizēšanai būtu lietderīgi izmantot lietojumprogrammu “Trello”, ar kuras palīdzību var sasniegt laika ekonomiju mācību procesa/stundu organizēšanā un prioritāšu noteikšanā, veikt uzdevumu deleģēšanu, kā arī padarīt daba uzdevumus pārskatāmākus.

Lai saņemtu atgriezenisko saiti un jaunas idejas mācību procesa pilnveidošanai, skolotājiem tika piedāvāta iespēja aizpildīt anketu par izsklāstītās informācijas noderīgumu un kvalitāti. Tika saņemtas šādas skolotāju atsauksmes:

“Ļoti saturiski pārdomāts praktisks seminārs par digitālo lietojumprogrammu izmantošanu mācību stundās. Lietojumprogrammu praktisks pielietojums optimizē pedagoga darba laiku.”

“Labs, viegli uztverams, precīzs, motivējošs, ar daudziem piemēriem no dzīves. Īpašs pluss seminārā ir Dmitrija Sirotko atraktīvais un motivējošais pasniegšanas stils. Sajūta, ka tiešām tiek dalīta pieredze un amata noslēpumi.”

“Seminārs tiek pasniegts saprotamā veidā, labi piemēri, lektora atbildes uz jautājumiem ir saprotamas un tiešām piemērojamas ikdienā. Seminārs ļoti patika!”

Kursu nobeigumā Dmitrijs Sirotko novēlēja visiem klātesošajiem pastāvīgi paaugstināt savas zināšanas IT jomā un nodot tās saviem skolēniem, jo tieši no skolotājiem kā sabiedrības inteliģences daļas ir atkarīga mūsu bērnu izglītotība.                                                                                        

Informāciju sagatavoja transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko