Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS IZSOLI

14.08.2023.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas Bauskas ielā 21, Daugavpilī (ar kopējo platību 25,9m2). Nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi tiek pievienoti pielikumā (Izsoles noteikumi).

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar nekustāmo īpašumu pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 18.augustam (ieskaitot),  iepriekš saskaņojot laiku ar Nodrošinājuma un saimnieciskās nodaļas vadītāju Sandru Vasaraudzi, tālrunis 28346356, e-pasts: Sandra.Vasaraudze@dttt.lv.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz parakstīti (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), slēgtā aploksnē, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Rakstiskai izsolei “Nekustamā īpašuma iznomāšana Bauskas ielā 21, Daugavpilī”, neatvērt līdz 2023.gada 21.augustam, plkst.09:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

26.09.2023.

Tiesības nomāt neapdzīvojamo telpu daļu 25,9m2 platībā Bauskas ielā 21, Daugavpilī, ieguva saimnieciskās darbības veicēja Iveta Suseja (reģistrācijas Nr.29088312163).

Iznomāšanas termiņš – 3 gadi. Nosolītā nomas maksa (bez PVN) – 48,69 EUR mēnesī.

Lēmuma pieņemšanas datums:21.08.2023.

Nomas līguma noslēgšanas datums: 19.09.2023.