DTTT 2023/20 „Veļas mazgāšanas, gludināšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu veikšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

15.08.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/20 „Veļas mazgāšanas, gludināšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu veikšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.08.2023. līdz plkst.09:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Veļas mazgāšanas, gludināšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu veikšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, neatvērt līdz 2023.gada 22.augustam, plkst.09.30”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

25.08.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.08.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “GREEN LINE SERVICES”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)