Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī (ar kopējo platību 443,50m2)

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS IZSOLI

28.08.2023.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī (ar kopējo platību 443,50m2). Nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi tiek pievienoti pielikumā (Izsoles noteikumi).

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar nekustāmo īpašumu pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.septembrim (ieskaitot),  iepriekš saskaņojot laiku ar Nodrošinājuma un saimnieciskās nodaļas vadītāju Sandru Vasaraudzi, tālrunis 28346356, e-pasts: Sandra.Vasaraudze@dttt.lv.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz parakstīti (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), slēgtā aploksnē, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Rakstiskai izsolei “Nekustamā īpašuma iznomāšana Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”, neatvērt līdz 2023.gada 4.septembrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

04.09.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums:04.09.2023.

Lēmums: Izbeigt rakstisku otro izsoli par Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma valdījumā esošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamās telpas Nr.48-71 Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī) iznomāšanu bez rezultātiem.