DTTT 2023/23 „Matrača aizsargpārvalka piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

26.09.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/23 „Matrača aizsargpārvalka piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.10.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Matrača aizsargpārvalka piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas vajadzībām”, neatvērt līdz 2023.gada 3.oktobrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

20.10.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 03.10.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „AVIRO”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 3486,00 EUR (neieskaitot PVN)